Algemeen & voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. 

 • Olympus Gym: Het bedrijf Olympus Gym alsmede de activiteiten die onder de naam Olympus Gym worden aangeboden.
 • Gym: Het pand van huisvesting inclusief alle faciliteiten.
 • Virtuagym: het ledensysteem van Olympus gym, tevens boekings- en toegangssysteem voor de leden.
 • Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van de gym en informatie verstrekt.
 • Inschrijving: een inschrijving/inschrijfformulier (fysiek of digitaal) waarmee men Lid wordt.
 • Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 5 en 16 jaar die op eigen naam Lid is.
 • Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een jeugdlid, de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
 • Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Olympus Gym en Lid door inschrijving via invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, via telefonische inschrijving of via digitale inschrijving en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Lid worden en toegang

Lid worden bij Olympus Gym kan op de volgende manieren:

 1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.olympusgym.nl); of
 2. Het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de gym in te leveren, dan wel het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden naar; Olympus Gym, Olympus 25, 6832 EL Arnhem.

Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit kenbaar te maken via de mail; contact@olympusgym.nl of via het contactformulier op de website; www.olympusgym.nl/contact. Deze bedenktijd geldt niet voor de wijze van Inschrijving via het inschrijfformulier. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Olympus Gym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en de SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Olympus Gym.

Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Olympus Gym, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

Uitsluitend op vertoon van een geldige Olympus Gym inschrijving in de Virtuagym applicatie krijgt een Lid of deelnemer toegang tot de gym en kan het lid deelnemen aan trainingen en andere activiteiten. Olympus Gym heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in de gym binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.

Jongeren tussen de 5 en 16 jaar, zijnde Jeugdleden krijgen uitsluitend toegang tot de gym onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder, een aanwezige ouder, voogd, familielid of andere verantwoordelijke aangewezen door verantwoordelijke(n). Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient in de gym te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

In het geval van speciale acties kan Olympus Gym aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: De Olympus Gym Virtuagym applicatie

 1. De Olympus Gym Virtuagym applicatie blijft te allen tijde eigendom van Olympus Gym.
 2. Overdraagbaarheid: De ledeninschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Olympus Gym is bevoegd om bij misbruik het Lid de toegang te ontzeggen.
 3. Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Virtuagym applicatie en leeft deze algemene voorwaarden en de huisregels van Olympus Gym na.
 4. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de drager waarop zich de applicatie zich bevindt dient het Lid dit te melden bij de gastheer/vrouw, waarna de inschrijving geblokkeerd wordt voor toegang tot de gym. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht.
 5. Na verlies of diefstal op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van de Ledenpas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via betaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

Artikel 4: Openingstijden

 1. Olympus Gym bepaalt de openingstijden van de gym gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
 2. Olympus Gym is gerechtigd om de gym geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties of nader te bepalen momenten.
 3. Olympus Gym is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 4. Olympus Gym is gerechtigd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
 5. Olympus Gym is gerechtigd om de gym te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen.
 6. Op de website en via de Virtuagym applicatie zullen de openingstijden beschikbaar zijn en worden gecommuniceerd.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

 1. Een Overeenkomst bij Olympus Gym wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 6 maanden vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, dan wel in een specifiek geval (uitzonderlijke gevallen – ter beoordeling van Olympus Gym) een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Overdragen op een ander persoon is niet mogelijk. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig €15,00.
 2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van de gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
 3. Olympus Gym behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden, met uitzondering van het maandelijks opzegbare lidmaatschap, waarbij het inschrijfgeld niet opnieuw behoeft te worden voldaan indien het Lid opnieuw Lid wenst te worden binnen een jaar na de einddatum van de laatste Overeenkomst van het betreffende Lid.
 4. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.olympusgym.nl of bij de gastheer/vrouw op te vragen.
 5. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 6. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor een half jaarlijkse betaling te geschieden per half jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een Overeenkomst voor een half jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.
 7. Indien het Lid na overleg met Olympus Gym in een specifiek geval kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze Overeenkomstvorm vastgestelde tarieven. Specifieke voorwaarden worden vermeld op het inschrijfformulier. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat het Lid automatisch en onverwijld akkoord met de specifieke voorwaarden.
 8. Bij niet tijdige ontvangst door Olympus Gym van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.),wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Olympus Gym is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
 9. Een Ledenpas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Olympus Gym de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
 10. Olympus Gym behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 11. Indien het Lid geen gebruik maakt van de Overeenkomst blijft de Overeenkomst van kracht en vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
 12. Olympus Gym behoudt zich het recht voor om de (groepsles) faciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) (groeps)les(rooster),het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een (groeps)les of het annuleren van een of meerdere (groeps)lessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
 13. Indien Lid naar de beoordeling van Olympus Gym aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Hiertoe dient Lid een doktersverklaring te kunnen overleggen.

Artikel 6: Beëindiging lidmaatschap

 1. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@olympusgym.nl), via het contactformulier op deze website of per brief (Olympus Gym, Olympus 25, 6832 EL Arnhem). Bij opzegging per e-mail en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, geboortedatum en pasnummer. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Olympus Gym opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Olympus Gym dit middels een aangetekend schrijven te doen.
 2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één maand.
 3. Olympus Gym behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Olympus Gym, het Lid de toegang tot de gym te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
 4. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan, anders dan vermeld bij 5.m. In een specifiek geval waarbij Lid aan de hand van een doktersverklaring aantoonbaar kan maken dat Lid voor een bepaalde periode niet kan deelnemen aan de (groeps)les(sen) kan naar onderling overleg overeengekomen worden de Overeenkomst te “bevriezen”.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Olympus Gym, is geheel voor eigen risico van het Lid en andere aanwezigen zoals ouders, voogden, familie, andere aanwezige (kind)verantwoordelijken, begeleiders, supporters, toeschouwers etc.
 2. Olympus Gym en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid en andere aanwezigen zoals ouders, voogden, familie, (kind)verantwoordelijken, begeleiders, supporters, toeschouwers etc.
 3. Het Lid, de deelnemer en andere aanwezigen zoals ouders, voogden, familie, andere aanwezige (kind)verantwoordelijkheden, begeleiders, supporters, toeschouwers etc. zal/zullen zowel Olympus Gym als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 4. Olympus Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of andere aanwezigen zoals ouders, voogden, familie,(kind)verantwoordelijkheden, begeleiders, supporters, toeschouwers etc.
 5. Het Lid vrijwaart terzake Olympus Gym voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Olympus Gym terzake uitkeert en het Lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Olympus Gym dient het Lid zich te wenden tot de Gastheer/vrouw aanwezig in de gym.

Artikel 9: Persoonsgegevens

 1. Olympus Gym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. Olympus Gym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, eventuele informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Olympus Gym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Olympus Gym.
 3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Olympus Gym kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Olympus Gym.
 4. Persoonsgegevens van het Lid worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Olympus Gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Olympus Gym zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de gym is gevestigd.

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. Lid dient zich voor aanvang van de lessen/trainingen in te checken met de Ledenpas bij de gastheer/vrouw van Olympus Gym en/of bij de instructeur in de dojo.
 2. In de dojo is het Lid verplicht zich op blote voeten of met sokken aan te begeven. Schoenen zijn in deze ruimte niet toegestaan en dus gedragen.
 3. In de zaal is het Lid verplicht zich met zaalschoenen aan te begeven. Schoenen die door het Lid buiten gedragen zijn/worden, zijn niet toegestaan.
 4. Het Lid is verplicht correcte en schone kleding te dragen tijdens de lessen/trainingen.
 5. Het is verboden te roken in de gym.
 6. Misbruik van alcohol is niet toegestaan.
 7. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 16 jaar. Sterke drank wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 8. Gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de entree en/of de kantine.
 9. Olympus Gym biedt de mogelijkheid tot het opbergen van persoonlijke goederen. Hiervoor is een kast met laden opgehangen in de dojo. Lid heeft toestemming hier gebruik van te maken. Opbergen van persoonlijke goederen geschiedt geheel voor eigen risico van het Lid. Olympus Gym kan op generlei wijze verantwoordelijk gehouden worden bij vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke goederen van het Lid. Tevens bestaat de mogelijkheid persoonlijke goederen in bewaring te geven bij de gastheer/vrouw van Olympus Gym of bij de instructeur. Ook bij in bewaring geven van persoonlijke goederen blijft het Lid persoonlijk verantwoordelijk en kan het Lid op generlei wijze Olympus Gym verantwoordelijk stellen bij vermissing, beschadiging of diefstal van deze goederen.
 10. Lid heeft de mogelijkheid tot het lenen van trainingsgoederen. Lid draagt zorg voor een deugdelijk gebruik van deze goederen en overhandigt deze goederen na gebruik terug aan de Gastheer/vrouw of de instructeur. Deze zogenaamde leengoederen kunnen tijdens de proefles gebruikt worden. Bij inschrijving en het onverwijld aangaan van de Overeenkomst verplicht Lid zich tot het aanschaffen van juiste en deugdelijke trainingsmaterialen.
 11. Olympus Gym biedt Deelnemers en Leden de mogelijkheid gebruik te maken van bidons met water. Lid draagt zorg voor een deugdelijk gebruik van de bidons en plaatst de bidons na gebruik terug in de daarvoor bestemde krat.
 12. Lid draagt zorg voor juiste en deugdelijke trainingsmaterialen zoals; windsels, een bitje, handschoenen, scheenbeschermers, een tok en geschikte kleding.

Artikel 1: Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden zoals; gastdocenten, leerling instructeurs, bedrijven ingehuurd door Olympus Gym etc.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 2: Offertes

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 2. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. en samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 2. Deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om deel te nemen aan de trainingen van Olympus Gym. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts).

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.
 2. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
 3. In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
 4. Olympus Gym behoudt zich het recht voor om de trainingslessen met een maximum van veertien dagen per jaar (m.u.v. Feestdagen) te annuleren, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 7: Tarieven

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 2. In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent hij voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever.
 3. Bedragen zijn voor opdrachtgevers excl. 21% BTW en voor leden 9% BTW. 4.
 4. Als Opdrachtnemer met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 6. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 7. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Leden tekenen een machtigingsformulier. De verschuldigde contributie zal rond de 28e van elke maand worden afgeschreven van hem/haar rekening zoals bij Olympus Gym bekend.
 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 6. Bij langdurige blessures (langer dan vier weken) kan de contributie voor één maand worden opgeschort na overhandiging van een schriftelijke verklaring van een arts.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer tot dat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
 5. De door opdrachtnemer geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 10: Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 11: Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de overeenkomst               wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgeven onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 13: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende onderschikten.
 6. Olympus Gym is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden. Olympus Gym is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

Artikel 15: Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16: Overmacht

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 17: Geheimhouding

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 18: Intellectuele eigendom en auteursrechten

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19: Geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 20: Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 21: Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

Aldus opgemaakt te Arnhem op: 23 februari 2024